Gruntmaster 6000

Video: 720p mkv or 480p mkv.

Presentation: pptx.